2017. október 20. péntek
Send this article Print this article

Tőkés László amerikai útjáról

A Yale Egyetem Teológiai Fakultásának (Yale Divinity School) meghívására Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke a hét folyamán részt vett a tanévkezdés alkalmával hagyományos módon megtartott, Convocation and Reunions elnevezésű – nyelvünkre nehezen fordítható – egyetemi rendezvényen, melynek keretében egy bemutató találkozó vendége volt New Havenben (USA). A Yale Egyetemet református – kongregacionalista – lelkészek alapították 1701-ben Collegiate School (Kollégiumi Iskola) néven, lelkészképző intézet gyanánt. Utóbb ebből nőtt és fejlődött ki maga az egyetem, amely a Harvard és Princeton után Amerika legrégebbi és leggazdagabb felsőoktatási intézménye.
A Yale Divinity School eredetileg kálvinista teológiai fakultás volt, de ma már inkább liberális irányvételű, felekezetközi intézmény – mondja Havadtőy Sándor volt homiletikaprofesszor és tanulmányi felügyelő, aki kovásznai papgyermekként az ’50-es években távozott Romániából, előbb Svájcba, majd az Újvilágba.
A rangos egyetemi napok programjában a Tőkés Lászlóval rendezett találkozó ezen a címen szerepelt: „Találkozzunk a püspökkel, aki kirobbantott egy forradalmat!”. A nagy érdeklődés övezte október 18-i esemény házigazdája és moderátora Miroslav Volf, a teológiai kar szisztematikaprofesszora volt.
Bevezető előterjesztésében az előadó a temesvári lelkipásztori szolgálata idején fennálló társadalmi, illetve egyházi, nemzetiségi helyzetet idézte fel, amely egyenes úton vezetett el a gyülekezeti ellenálláshoz, majd az 1989-es népi felkelés kirobbanásához. A temesvári református közösségben, általában véve pedig az egész Romániában „status confessionis” (hitbeli döntést igénylő állapot) alakult ki, egy olyan helyzet, amelyben tovább már nem lehetett hallgatni, át kellett törni a „hallgatás falát”, és szembe kellett fordulni az istentelen nacionálkommunista diktatúrával – mutatott rá az egykori temesvári református lelkipásztor.
A találkozó kötetlen beszélgetés, kérdezz-felelek formájában folytatódott a vendég és a házigazda között. A horvátországi származású Volf professzor a volt jugoszláviai viszonyok ismeretében a romániai, illetve az erdélyi és bánsági etnikai és vallási összefüggések elmélyült ismeretéről tett bizonyságot. Az egyházi ellenállás indítékaira vonatkozó kérdésére válaszolva európai képviselőnk kisebbségi egyházainknak a magyarság életében vállalt többletszerepéről beszélt, valamint arról, hogy a fennálló totalitárius rendszer esetében a teljességgel hiányzó demokratikus ellenzék szerepét is – bizonyos fokig – az Egyháznak kellett megára vállalnia.
A nyilvános párbeszédet hozzászólások követték. Az egyetem öregdiákjainak és hallgatóinak kérdéseire válaszolva Tőkés László – egyebek mellett – arról a „temesvári szellemről” szólt, amely 1989 adventjében a város többségi románságát, valamint nemzeti és vallási kisebbségeit is egymás mellé állította „a közös ellenséggel”, a Ceauşescu-diktatúrával szemben. Enélkül semmi esélyünk sem lett volna a győzelemre – mondotta.
A rendezvényen Havadtőy Sándor, az egyetem volt oktatója is részt vett, felesége és leánya társaságában. Ez utóbbi, Leila Havadtőy Gomulka református lelkipásztor – maga is a Yale volt hallgatója – a találkozó szervezésében is komoly szerepet vállalt.
Másnap Tőkés László püspököt és a társaságában lévő munkatársát, Nemes Csaba lelkipásztort Havadtőy Sándor egykori gyülekezetében, Fairfieldben látták vendégül. Rövid reggeli áhítat után Király Tibor lelkipásztor üdvözölte a vendégeket, megköszönve a püspök alkalmi igehirdetését. Az amerikai diaszpórában élő magyarság óhazája iránti szeretete és szolgálata mindenkor eleven példa marad a nemzeti szolidaritásra és összefogásra – hangsúlyozta európai képviselőnk.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010