2023. június 12. hétfő
Send this article Print this article

Az EMNT elnöke részt vett a PKE tanévzáróján

A Partiumi Keresztény Egyetem idén is a nagyvárad-újvárosi református templomban búcsúztatta el a végzős diákokat.A június 10-i tanévzáró ünnepségen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület jelenlegi püspöke, az egyetem elöljárói, valamint a díszvendégek osztották meg gondolataikat a templomot zsúfolásig megtöltő hallgatókkal, oktatókkal, szülőkkel, hozzátartozókkal, érdeklődőkkel. Az ünnepségen meghívottként részt vett Tőkés László korábbi püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az egyetemalapító Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának elnöke, akit köszöntőbeszéd megtartására kértek fel. (Ez az alábbiakban olvasható.) Előző nap a püspök részt vett ugyanitt a PKE vegyeskarának tanévzáró koncertjén is.
*
Köszöntő beszéd
 
Kegyelem néktek és békesség Istentől!
A Pro Universitate Partium Alapítvány nevében sok szeretettel köszöntöm Egyetemünk tisztelt Tanári Karát és reményteli Ifjúságát, köztük is különösképpen végzős, ballagó diákjainkat és hozzátartozóikat, népes ünneplő Gyülekezetünk közösségében.
Egyetemalapító egyházkerületünk akkori vezetőjeként, illetve az Alapítók testületének tagjaként a Zsoltáros módjára „megnyitom az én számat, hogy (…) a jövő nemzedéknek is elbeszéljem az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett” (Zsolt 78, 2.4), nevezetesen, hogy Isten iránti hálaadással felidézzem krisztusi korába érkezett – 33 éve megalakult – egyetemünk kezdeteit és ide vezető útját. Istené legyen érte a dicsőség!
Nemrég tartottuk a Partiumi Keresztény Egyetem Napját – annak alkalmából, hogy közvetlenül az ateista-kommunista diktatúra bukása után Egyházkerületünk Igazgatótanácsa 1990. május 19-én mondta ki a Sulyok István Református Főiskola megalakulását. A történet ezzel kezdődött. Méltó, hogy név szerint is megemlékezzünk az akkor kinevezett ideiglenes Intézeti Tanács tagjairól, akik közül többen már el is távoztak a minden élők útján: Tőkés László püspök, Veres-Kovács Attila főjegyző, Szatmári Ferenc főgondnok, Eszenyeiné Széles Mária és Major Huba egyetemi tanárok, valamint Darók Sz. Gábor jogtanácsos. Az eltávozottak emléke legyen áldott!
Ezennel nem lehet célom egyház- vagy egyetemtörténeti előadást tartani. Azt viszont fontosnak tartom elmondani, hogy erdélyi magyar történelmi egyházaink – a katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok és az unitáriusok – milyen meghatározó szerepet vállaltak az 1989-es rendszerváltozás idején elnyomott népünk talpra állása, magára találása és önszerveződése terén. Ennek a folyamatnak képezte részét az önálló magyar felsőoktatásért folytatott küzdelem. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület büszke lehet arra, hogy a néhai Tempfli József által vezetett Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyével és a többi testvéregyházunkkal vállvetve, kezdettől fogva ott állott az ökumenikus szellemiségben létrejövő Sulyok-főiskola mellett, utóbb pedig cselekvő részese lett első erdélyi–partiumi felsőoktatási intézményünk, a Partiumi Keresztény Egyetem megalapításának. Egyházkerületünk Igazgatótanácsa már a legelején határozatba foglalta – idézem –, hogy: „Amennyiben az állam nem biztosítja a Bolyai Egyetem újraindítását, akkor az egyházak, karöltve más nemzetiségi szervezetekkel, megszervezik az oktatást az általuk alapított magyar egyetemen.” Minekutána az újraéledő román államnacionalizmus az önkényesen megszüntetett kolozsvári és marosvásárhelyi magyar egyetemi oktatás helyreállításának ügyét ismételten elgáncsolta, sőt a beígért Petőfi-Schiller egyetem létrehozása is merő áltatásnak bizonyult, egyházaink voltak azok, amelyek a tettek mezejére léptek, és a századvégen életre hívták a Partiumi, majd a Sapientia Egyetemet – példát mutatva ezáltal a nemzeti közszolgálatból.
Egyházkerületi Közgyűlésünk határozati jóváhagyásával 1999 szeptemberében Tőkés László és Tempfli József püspökök, Kovács Béla rektor, Tolnay István tanügyi előadótanácsos, Eszenyeiné Széles Mária egyetemi tanár, Fodor József püspöki helynök, Csapó I. József szenátor és Szilágyi Zsolt parlamenti képviselők mint alapítók létrehozták a Pro Universitate Partium Alapítványt, amely ugyanazon év október 1-én mondta ki a Partiumi Keresztény Egyetem megalakulását. A Sulyok-főiskola rektorát, dr. Mester Zsoltot Egyetemünk élén Kovács Béla professzor követte. Egyházkerületünk Tanügyi Osztályának élén akkor Tolnay István előadótanácsos állott. Az egyetemalapítás egybeesett a kommunizmus idején elbitorolt egyházkerületi székházunk visszaszerzésével, melyet a püspökség önzetlen módon rendelkezésünkre bocsátott. Szintén kedvező körülménynek számított, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök vezette nemzeti kormány – a megelőző ínséges időket követően – a román állami támogatás teljes hiányát kipótoló, nagy összegű költségvetési támogatásával tette lehetővé az erdélyi és partiumi magyar egyetemi hálózat felállását.Tisztelt Hallgatók! Szeretett Gyülekezet!
Féltve szeretett Egyetemünk további útjára, fejlődésére és közelmúltjának viszontagságaira ezennel nem térek ki. A kezdetek bemutatásával az volt a szándékom, hogy annak tanulságait levonva, a jövendő útját keressem. Egyházkerületünk és testvéregyházaink közéleti szerepvállalása és nemzetünk érdekében végzett szolgálata ékes példája annak, hogy a cselekvő hit erejével és hitbeli összefogással még a legnehezebb és a reménytelennek tűnő helyzetekből is miként találhatjuk meg a kivezető utat. A mai ballagási, évzáró ünnepélyen végzős hallgatóinknak, magyar egyházaink népének ezt a tanulságot, ezt a szellemiséget ajánlom a figyelmébe és kötöm a lelkére.
„Mi dolgunk a világon?” – kérdezhetjük Vörösmarty Mihállyal. Nemzetünk hűséges fiaiként az ő válaszával feleljünk: „…küzdeni. / Erőnk szerint a legnemesbekért. / Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.” Kiegészítésképpen tegyük még hozzá, hogy: előttünk Erdély, Partium, Székelyföld sorsa áll. Értük megyünk mi küzdelembe!
A Költő ugyanezt a kérdést kétszer is felteszi. „Mi dolgunk a világon? küzdeni, / És tápot adni lelki vágyainknak. / Ember vagyunk, a föld s az ég fia. / Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen” – válaszolja. Pál apostolnemes harcnak” nevezi az életet. Most, amikor kimentek ama nagybetűs Életbe, ne feledjétek, hogy „mi dolgunk a világon”: szárnyaló lelkesedéssel harcoljatok a legnemesbekért” s azért, hogy vágyaitok és álmaitok teljesüljenek!
Ebben legyen segítségetekre az Isten!
 
                                                                                                   Tőkés László
 
 
(Elhangzott Nagyváradon, 2023. június 10-én.) 
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010