2009. február 16. hétfő
Send this article Print this article

Folytatódik a csángómentő mozgalom

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) testvéri szeretettel és szolidaritással viseli szívén és hordozza gondjában a moldvai csángómagyarok sorsát. Emberi méltóságunk és nemzeti önazonosságunk tudatában az európai demokrácia és jogállamiság, az emberi- és a kollektív kisebbségi jogok világában tűrhetetlennek és tarthatatlannak ítéli, hogy egy európai uniós országban, Romániában a csángóknak még a puszta nemzeti hovatartozását is tagadják, és ezt az ősi magyar népi közösséget erőltetett asszimilációnak vetik alá.

Az EMNT – összefogva mindazon erőkkel, melyek a csángómagyarok ügyében fáradoznak –, a nemzeti önvédelem és a közösségi önrendelkezés szellemében felemeli szavát, és a 2008-as, kolozsvári Jubileumi Ülésén hozott határozata értelmében stratégiai programot hirdetett az identitásukban fenyegetett moldvai csángók védelmében. Ennek jegyében a 2009. január 16-i III. Van Kiút konferencián, Nagyváradon meghirdették a kiemelten a csángómagyarok anyanyelvi oktatásának kiteljesítését célzó adománygyűjtést. Ugyanezt megismételték 2009. február 7-én Budapesten, a 13. Csángó Bálon.

A csángómagyarok évek óta zajló oktatási programjának már kézzelfogható eredményei vannak, azonban a hivatalos állami szervek, valamint a helyi egyházi hatóságok a mai napig akadályozzák a folyamatban lévő anyanyelvi programot.

Ezen tárgykörben Tőkés László püspök, EP-képviselő a legutóbbi, Bákó megyei Szitáson történtek miatt levelet írt Petru Gherghel megyéspüspök úrnak, személyes védelmét kérve a meghurcolt csángó gyermekek és családjaik számára (a levelet mellékeljük).

2009. február 20-án, Nagyváradon Csángó Napra kerül sor, melynek keretében az EMNT műhelymunkára hívta a csángómagyar oktatási program résztvevőit és szakértőit, az oktatási stratégia jobbá tétele érdekében. Kellő összefogás és segítség esetén még több száz, esetleg több ezer csángómagyar fiatal élhetne a magyar nyelvtanulás lehetőségével.

Nagyvárad, 2009. február 16.

Az EMNT Sajtószolgálata

Tőkés László püspök levele Petru Gherghel megyéspüspökhöz

Főtisztelendő Püspök úr!
Engedje meg, hogy Krisztusba vetett hitünk közösségében, a keresztyéni testvéri őszinteség szellemében, ezúton – nyilvános formában – keressem meg Önt, a legutóbb, a Bákó megyei Szitás faluban történtek ügyében. Az ottani plébános valóságos ellenséges hadjáratot indított a magyar nyelv iskolán kívüli, semmilyen törvénybe nem ütköző oktatása ellen – olyannyira, hogy még a ministrálástól is eltiltotta azokat a gyermekeket, akik magyarórára járnak. Ez nem az első hasonló eset Főtisztelendőséged egyházmegyéjében, a csángómagyar gyülekezetekben.

Ez az eset, illetve bánásmód mindenekelőtt közös keresztyén hitünknek, a szeretet evangéliumi parancsolatának mond ellent. Lehetetlen és minden igaz hitű keresztény ember számára elfogadhatatlan, hogy Krisztus szolgái magyarellenes érzéseket szítsanak híveik között, akik semmi egyebet, semmi rosszat nem akarnak, hanem csak azt, hogy atyáik nyelvét megtanulják, és ezen a nyelven dicsérjék az Istent.

Másodsorban az ellen az intolerancia ellen emelem fel a szavam, amely szögesen ellentmond az európai vallási türelem és a Főtisztelendőséged Egyháza által is hirdetett ökumenikus testvériség szellemének, illetve – ezzel együtt – az EU-tagország Románia törvényeinek.

Európai parlamenti képviselőként hadd említsem meg, hogy Románia maga is ratifikálta a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartáját, melynek értelmében a csángómagyarok nyelvét mind kisebbségi, mind regionális minőségében teljes védelem illeti meg – arról nem is beszélve, hogy a magyar, a román nyelvvel egyenrangú módon, az egyesült Európa egyik hivatalos nyelve. Ráadásul az sem elhanyagolható körülmény, hogy az európai többnyelvűség és multikulturális politika főfelelőse az Európai Bizottságban éppen a mi hazánkfia, Leonard Orban főbiztos.

Főtisztelendő Püspök úr!

Mindezeket figyelembe véve, tisztelettel kérem, hogy vegye személyes védelmébe a magyar nyelvtanulásért meghurcolt szitási gyermekeket és családokat, és vegye elejét annak, hogy bármelyik moldvai csángó gyülekezetében hasonló önkényes túlkapások és nacionalista visszaélések történhessenek.

Úgy ítélem, hogy ezek az ügyek méltán tarthatnak számot a Szentszék, valamint az Európai Unió érdeklődésére. Viszont erre semmi szükség nincsen, hogyha ezt a súlyos problémát – az anyanyelv iskolai és egyházi használatának a kérdését – idehaza meg tudjuk oldani. Kész vagyok bármikor találkozni a Főtisztelendő Püspök úrral, hogyha ezzel használni tudok a csángók ügyének megoldásában és egyházi kapcsolataink építésében.

Isten gazdag áldását kérve a Püspök úr életére és szolgálatára, szeretettel küldöm testvéri jókívánságaimat – in Christo:

Tőkés László
püspök
EP-képviselőwww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010