2009. június 22. hétfő
Send this article Print this article

Nyilatkozat. 19 év után

2007. december 7-i rendkívüli ülésén a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése határozatban mondta ki és hagyta jóvá, hogy „európai parlamenti szolgálatom idejére a püspöki tisztség viselését, valamint püspöki jog- és hatásköröm gyakorlását… Csűry István püspökhelyettesre ruházzam át”.

A 2007–2009 közötti időszakra terjedő európai parlamenti csonka ciklus lejártával ez a szabályozás elveszítette érvényét.

A következő, teljes EP-ciklusra való megválasztatásom nyomán kialakult új helyzet rendezése ügyében szintén az Egyházkerületi Közgyűlés volt hivatott dönteni. 2009. június 19-i rendes ülésén Egyházkerületünk legmagasabb szintű testülete jóváhagyólag tudomásul vette a püspöki tisztségről való lemondásomat, és Egyházunk Kánonjának előírásai értelmében – a folyamatban lévő egyházkerületi ciklus (2005–2010) hátralévő időszakára terjedően (2009–2010) – időszaki választást rendelt el.

A választás kiírásáról és lebonyolításáról 2009. július 17-i, rendkívüli kihelyezett ülésén, Érmihályfalván – szintén – az Egyházkerületi Közgyűlés fog intézkedni.

Lemondásom a Közgyűlés időpontjában fog hatályba lépni. Ezen időpontig a 2007. december 7-i átmeneti szabályozás marad érvényben.

Lemondásom legfőbb indoka: az új EP-mandátumom megszerzése nyomán kialakult új helyzet. Másfél évvel ezelőtt, a csonka ciklusra való tekintettel, az Egyházkerület – értelemszerűen – átmeneti megoldásban gondolkodott. Minekutána viszont az ideiglenes állapot – újraválasztatásom által – véglegessé vált, az egyházkerületi ciklus hátralévő részére „címzetes” püspökségemet indokolatlan volna fenntartanom.

Ezzel párhuzamosan Csűry István helyettes püspök tisztségének ideiglenességét sem kívánatos az eredetileg kitűzött időn felül meghosszabbítani. Az egészséges felelősségmegosztás elve szintén az új helyzetnek megfelelő törvényes rendezés mellett szól.

Köszönet illesse az egész Egyházkerületet, gyülekezeteit, híveit és lelkipásztorait, valamint vezető testületeit, nem utolsósorban pedig Csűry István szolgatársamat és munkatársaimat az átmeneti időszakban végzett szolgálatukért. Európai képviselőségemet magam is szolgálatnak tekintettem.

Köszönet azért a bizalomért, mely tizenkilenc évvel ezelőtt az Egyházkerület élére állított – utóbb pedig az Európai Parlamentbe juttatott. Anyaszentegyházunk és Nemzetünk értékeit és érdekeit külső formájában megváltozott szolgálatom további idejében is ugyanazzal a hitbeli elkötelezettséggel kívánom képviselni, mint annakelőtte.

Jövendőnkre nézve álljon itt Salamon király bölcsességének szava: „Ahol nincsen vezetés, elvész a nép. A megmaradás pedig a sok tanácsos által van” (Pd. 11,14).

Nagyvárad, 2009. június 22.

Tőkés László
püspök
EP-képviselőwww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010