2018. augusztus 19. vasárnap
Send this article Print this article

Tóvidékiek találkozója Szépkenyerűszentmártonban

Augusztus 11-én szervezték meg a mezőségi Szépkenyerűszentmártonban (Kolozs m.) a Tóvidéki Találkozót, amin több környékbeli település képviseltette magát.Anyai ági nagyapja, néhai Vass István szolgálati helyén, illetve áldott emlékű édesanyja, Tőkés Istvánné (szül. Vass Erzsébet) szülőfalujában Tőkés László volt királyhágómelléki püspök hirdette Isten Igéjét a rendhagyó falu- és gyülekezeti találkozó alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten.
Orbán Tibor lelkipásztor kezdeményezésére a két világháború közötti tóvidéki találkozók hagyományát elevenítették fel, melyek az elszórványosodott, lélekszámban megcsappant, Füzes-patak menti, egykor az – időközben megszűnt – Széki egyházmegyéhez tartozott mezőségi térség elárvult népét voltak hivatottak közösségbe szervezni, hitükben és nyelvükben megerősíteni a belmisszió és a kulturális hagyományok éltetése útján.
Igehirdetésében Tőkés László a Tóvidék népének sorsát a babiloni fogságot szenvedett Izráel népének múltjához hasonlította. „A nyáj maradékának” Istenéhez és népéhez való hűségét Dániel próféta és Isten ószövetségi népének hűségével példázta, akik inkább vállalták a próbatételt és az üldöztetést, mintsem hogy Istenüket, hitüket és önmagukat megtagadják. Dániel prófétát és bajtársait még a tüzes kemence és az oroszlánok verme sem rettentette vissza, sőt Nabukodonozor, majd Dárius király felhívására még a babiloni, méd és perzsa birodalmak népei is egy igaz Isten tiszteletére hajoltak.
Idegen uralom alól idegen uralom alá kerülve, a sorozatos török-, tatár- és Habsburg-dúlások nyomán, utóbb pedig a Trianont követő elnyomás és a Ceaușescu-féle ateista-nacionálkommunista diktatúra idején tóvidéki szórványmagyarságunkat és „erdélyi Sionunkat” élő hite és hitből fakadó hűsége őrizte és tartotta meg, és jelenkori vészes pusztulásunk körülményei között egyedül ez jelentheti a kiutat és a jövendőt – mutatott rá az igehirdető.
A szentmártoni templomot zsúfolásig megtöltő, népes gyülekezetet Orbán Tibor lelkipásztor köszöntötte. A helybéli énekkar szolgálatát és a hívek szavalatait követően úrvacsoravételre került sor.
A templom előterében szokásos „kövi beszéd” keretében Tőkés László a Mezőség nagy szülöttjéről, Vasasszentgotthárd egykori birtokosáról és a Tóvidék hitvalló krónikásáról, Wass Albertről is megemlékezett születésének 110. évfordulója kapcsán.
A templomi együttlétet közebéd követte, ennek keretében a falu apraja-nagyja, a hazalátogatott elszármazottak, vendégek és meghívottak közösen fogyasztották el a település kultúrotthonában felszolgált étkeket.
A délutáni zenés-táncos műsor keretében a szentmártoni egyházközség elnöksége egyen-egyenként köszöntötte és méltatta a találkozón képviseleti alapon részt vevő feketelaki, ördöngösfüzesi, melegföldvári, mezőkeszüi, széki, cegei, gyekei gyülekezetek, illetve szórványok tagjait, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla Mezőség – A Holt-tenger tükrében című albumát ajándékozva nekik. Ugyanakkor kegyelettel idézték fel az 1935-ös tóvidéki találkozó emlékét, melyet annak idején a Tóvidéki Református Közművelődési Szövetség Mezőveresegyházán szervezett meg, s mely alkalommal a Szépkenyerűszentmártoni Református Dalkör első helyezést nyert a kórusok versengésében, a falu pedig a szavalóversenyen is első helyen végzett.
 
Fotó: Riti József Attila


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010