2022. december 20. kedd
Send this article Print this article

Váradon is bemutatták a jubileumi Tőkés-könyvet

Az idei Tusványos zárónapján, az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Tőkés László EMNT-elnök részvételével, Németh Zsolt szabadegyetem-alapító közreműködésével lezajlott visszhangos politikai fórumon jelentették be meglepetésszerűen, hogy reprezentatív kötet jelent meg az idén tavasszal 70. életévét betöltött püspök, a romániai rendszerváltó folyamatok emblematikus alakja tiszteletére.A Pro Minoritate Kisebbségekért Alapítvány és a Méry Ratio Kiadó együttműködésének gyümölcse a kiadvány, amit azóta Erdély és Magyarország több városában is bemutattak. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács úgy gondolta, hogy nem múlhat ez az év anélkül, hogy ne tartsanak ott is egy könyvbemutatót, ahol maga Tőkés László az említett hét évtized közel felét lelkipásztorként, egyházi és közösségi vezetőként leélte, sokrétű szolgálatát végezte.
Erre pénteken, december 16-án kerítettek sort a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében, ahol a püspök egyik legrégebbi és legközvetlenebb munkatársa, Szilágyi Zsolt politológus köszöntötte az egybegyűlteket. Elöljáróban elmondta, hogy az Isten szeretetében, Erdély ölelésében – Tőkés László 70 című jubileumi kiadvány egy dokumentumértékű keresztmetszete annak a közel fél évszázadnak, ami a lelkészi szolgálat kezdetétől az európai politikai forgószínpadig, mondhatni Déstől Brüsszelig terjedő pályaívet jelent, s amelyen Tőkés László küldetéstudattal, következetesen és elszántan haladt végig, s lankadatlanul halad ma is. Másodsorban olyan ajándék ez a kötet, amely a tiszteletadás jele is, hiszen nemcsak a püspök írásaiból és beszédeiből nyújt válogatást, hanem a mások által írt laudációkból is. Szilágyi annak tudatában mondott meleg hangú méltatást a püspökről, hogy a váradiaknak nem kell őt bemutatni, de a kerek évforduló kapcsán illendőnek tartotta köszöntésbe foglalva felrajzolni – történelmi kontextusba is helyezve – az említett pályaívet.
 


 
 
Magáról a kötetről részletesebben Kóczián Viktória debreceni református teológus szólt, aki a szerkesztés oroszlánrészét vállalta. Miután ismertette a kiadvány célját, szerkezetét, a benne lévő anyagok kiválasztásának szempontjait, így összegzett: „Tőkés László írásait – egyben ezt a kötetet is – azért érdemes olvasni, mert egy olyan széles körű ismeretekre irányuló, a világban tapasztalható jelenségek megértésére és megjobbítására törekvő gondolkodást ismerünk meg bennük, amellyel párbeszédre lépni maradandó mérföldkő intellektusunk, lelki életünk tágítása és az abból eredő, e világban való cselekvésünk tekintetében, magyar és nemzetközi viszonylatban egyaránt.”
 
A könyvbemutató alkalmat nyújtott a Történelmi Vitézi Rend képviselőjének, hogy átnyújtsa Tőkés Lászlónak „a magyar kereszténységnek tett szolgálatáért” az I. osztályú Piis Meritis kitüntetést. Vitéz Geréb Miklós észak-erdélyi törzskapitány, aki harmadmagával érkezett Nagyváradra, hogy vitéz Hunyadi László főkapitány nevében átadja az elismerést, laudációjában elmondta: az ünnepelt az 1801-ben, I. Ferenc király által alapított Lelkészek érdemkeresztjének aranyfokozatát veheti át, amelynek rendkívüliségét mutatja, hogy jelenleg Tőkés László mellett csupán két egyházi személy birtokolja: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök.


A kitüntetett mindenkinek megköszönte az elhangzott méltatásokat, elismerését fejezte ki a meglepetéskötet kezdeményezőinek és megvalósítóinak, majd a kapott kitüntetés mentén értékelte azokat a világi és egyházi lovagrendeket, amelyek elévülhetetlen érdemeket szereztek a nemzet szolgálata terén a hit, hűség és hazaszeretet hármas egységében. Felidézte, hogy őt magát is felvették három évtizeddel ezelőtt a johannita rendbe, amely a katolikus máltai lovagrend protestáns ága. Isten, haza, család – ebben a koordináta-rendszerben működnek a johanniták a hitvédelem és segítségnyújtás terén, igei hitvallásukat az Újszövetség tartalmazza: „Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.” (Ef 6,11-17)
 
A könyvbemutató további köszöntésekkel, beszélgetéssel és dedikálással zárult. 
    


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010