2023. november 8. szerda
Send this article Print this article

Reformációi emlékünnepély a bibliafordító szülőhelyén

2023. november 5-én, közel egy heti késedelemmel tartotta meg reformációi emlékünnepélyét a nagykároly-belvárosi egyházközség.Ünnepi igehirdetésében Tőkés László püspök párhuzamot vont a reformáció és az 1956-os forradalom között. 1517 és 1956 vonatkozásában Luther Mártonnak Az Egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske című írását idézte, mely szerint a reformációkorabeli egyházat Isten kiszabadította az eltévelyedett Róma istentelen fogságából. Ehhez hasonlóan a magyar nemzet is – bár egy rövid időre ugyan, de – megszabadult az istentelen, ateista kommunista diktatúra „babiloni fogságából”. Az elnyomó hatalmak tűzzel-vassal felléptek a reformáció és a szabadságharc ellenében – Anyaszentegyházunk azonban végtére megszabadult a hazugság és a halál fogságából, és nemzetünk is kivívta szabadságát. A reformáció emlékünnepén az igehirdető a reformátorok és a szabadságharcosok érdemét méltatta, akiket Isten küldött el Igéje és igazsága hirdetése végett.A nagy bibliafordító, Károlyi Gáspár szülőhelyén azt hangsúlyozta ki, hogy a gönci lelkész-esperes, valamint a többi reformátor és korabeli prédikátor milyen nagy szolgálatot végeztek népük javára Isten Igéjének – akaratának és üzenetének – a hirdetése által. A Római levél 10. részének 17. versét idézte, mely szerint: „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által”. A megtartó Isten az Ő igéje által vezérelt bennünket megtartó hitünkre – valljuk az élő Ige megreformált Egyházában. „A hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Istennek Igéje által vagyon” – zárta prédikációját Tőkés László, az 1568-as tordai országgyűlés vallásszabadságot és vallásbékét eredményező határozatának idézésével.
Az igehirdetést követően Tukacs József lelkipásztor köszöntötte a Gyülekezetet, az ünnepet és a vendég igehirdetőt, akinek megfogalmazását idézve Nagykárolyt „a Biblia fővárosának” nevezte. A gyülekezeti énekkar szolgálata nyomán az ünnepély úrvacsoraosztással zárult. Templomozás után a Gyülekezet megkoszorúzta Károlyi Gáspár szobrát. 
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010