hírek

2009. június 25. csütörtök

Közlemény a „Stelian”-dossziéról

Másfél évvel ezelőtt Gálfy Zoltán alias „BIBLIOTECARUL” ny. teológiai professzor, a Református Szemle volt főszerkesztője, zsinati atya, valamint Bányai Ferenc alias „PETRESCU” alias „FARKAS” volt temesvári esperes társaságában lepleztük le első ízben Bartha Tibor alias „STELIAN” Kolozsvárról Budapestre kitelepedett ortopéd főorvos, jeles orgonaművész Szekuritáté-informátori tevékenységét, az akkoriban előkerült titkosszolgálati dokumentumok alapján (lásd mellékelve a vonatkozó iratokat).

Nevezett vehemens tagadása nyomán és a leleplezést övező általános érdektelenség következtében az ügy akkor igen hamar elült. Bizonyosnak mondható igazunkat sajnos A Szekuritáté Irattárát Átvilágító Országos Tanács (CNSAS) sem erősítette meg, Bartha doktor beazonosításával azóta is adósunk.

2009. június 25. csütörtök

Demeter Szilárd: Nincs k

Talán mindannyian emlékszünk még Esterházy Péter esetére. Befejezi a Harmonia Caelestist, pontosabban kiadás alatt a – most maradjunk ennél – családregény, még javítgatja a kefelevonatot, amikor szembesül azzal, hogy apja Csanádi fedőnéven „titkos megbízott” volt, ügynök, ha úgy tetszik, mi úgy mondjuk: besúgó.

Esterházy megírja ezt is, a Javított kiadás című könyvében mássalhangzóval jelzi, ahol sír, elerednek a könnyei, k, ennyi: k.

Amikor Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangélium című könyvének kéziratát először olvastam, nemigen tudtam, hogyan viszonyuljak hozzá: lezárom a gépet, kilépek az ajtón, köszönök XY-nak, vigyázok, ne lássa rajtam, hogy őt olvasom, ő is benne van; mert tudom, hogy szűkebb környezetemben, Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben ezt a könyvet így fogják olvasni, benne vagy, nem vagy benne, benne leszel a további kötetekben, ha ebben nem vagy benne – így kérdezik tovább ezt a történetet, ezeket a történeteket.

2009. június 24. szerda

Tőkés László a Néppárti Frakcióban

Az európai parlamenti politikai csoportok ma délelőtt tartották megalakulásuk utáni első munkaüléseiket. Erdélyi magyar képviselőink ezúttal mindhárman a néppárti frakció tagjai, és annak ünnepélyesség övezte tanácskozásán vettek részt.

Erdélyi magyar küldöttségünk politikai súlyára nézve igen jellemző, hogy tagjainak száma (3) sok EU-tagország néppárti küldötteinek a számát meghaladja, illetve azonos az azokéval. Ennek szemléltetésére álljon itt az illető országok ENP-képviselőinek a számszerű kimutatása: Ciprus – 2, Csehország – 2, Dánia – 1, Észtország – 1, Finnország – 3, Lettország – 3, Luxemburg – 3, Márta – 2, Szlovénia – 3. Ebből is kitűnik, hogy erdélyi magyarságunk országnyi erőt képvisel, és ennek megfelelő hely illeti meg Európában.

2009. június 23. kedd

Megalakult a Néppárti Frakció

Az Európai Parlament 2009. június 21–25-i munkahetén a politikai csoportok megalakulására került sor, és a frakciók megtartották első üléseiket. Ezt megelőzően az egyes nemzeti delegációk tanácskoztak, felkészülvén a megalakulás rendjén megejtett választásokra és az új európai parlamenti ciklus beindulásával kapcsolatos feladatokra.

Június 22-én délelőtt Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselőink zártkörű megbeszélés keretében egyeztettek jövőbeli tevékenységükről, nevezetesen egy erdélyi magyar néppárti küldöttség létrehozásának lehetőségéről, valamint a romániai és magyarországi néppárti képviselőcsoportokhoz való viszonyukról. Egyúttal a független jelöltként mandátumot szerzett Elena Băsescu Néppártba való felvételével kapcsolatos köyös álláspontjukat is kialakították.

2009. június 22. hétfő

Nyilatkozat. 19 év után

2007. december 7-i rendkívüli ülésén a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése határozatban mondta ki és hagyta jóvá, hogy „európai parlamenti szolgálatom idejére a püspöki tisztség viselését, valamint püspöki jog- és hatásköröm gyakorlását… Csűry István püspökhelyettesre ruházzam át”.

A 2007–2009 közötti időszakra terjedő európai parlamenti csonka ciklus lejártával ez a szabályozás elveszítette érvényét.

2009. június 19. péntek

Tőkés László lemondott a püspökségről

Tőkés László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület mai, 2009. június 19-i rendes nyári Közgyűlésén benyújtotta lemondását püspöki tisztségéről.

Mint ismeretes, 2007-ben, az év végi közgyűlés határozata értelmében Tőkés László EP-képviselőségének csonka mandátuma idejére a püspöki jogkörét Csűry Istvánra ruházták át, aki helyettes püspökként irányította az Egyházkerületet. Tőkés László azóta a külügyi és ökumenikus képviselet látta el, valamint fenntartotta magának az igehirdetés jogát is.

2009. június 16. kedd

Imádság Nagy Imre vértanú-miniszterelnök emléknapján és a Berlini Fal leomlásának évfordulóján

Felséges Istenünk! Mennyei Atyánk!

Te azt ígérted, hogy: „mi, akik egykor távol voltunk, közelvalókká leszünk egymáshoz, a Krisztus vére által; mert Ő a mi békességünk, aki eggyé teszi mind a két nemzetséget lerontván a közbevetett választófalakat” (Ef. 2, 13-14).

Hálát adunk Néked azért, hogy a gyűlölség és az ellenségeskedés közöttünk magasodó, válaszfalait lerontottad!

Köszönjük Néked, Jézusunk, hogy végtelen szereteteddel legyőzted a halálosztó gonoszt, aki Téged keresztre feszített.

2009. június 16. kedd

Tőkés László átvette a Truman-Reagan szabadságérmet

Washingtoni látogatása második napján, 2009. június 16-án délelőtt Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő A Kommunizmus Áldozatai Emlékművének koszorúzási ünnepségén vett részt.

Megnyitó beszédében Lee Edwards, a Kommunizmus Áldozatainak Emlékhelye Alapítvány elnöke a pekingi Tienanmen-téri vérengzés, valamint a Berlini Fal leomlása, illetve a kelet-közép-európai rendszerváltozás 20. évfordulójáról emlékezett meg.

2009. június 16. kedd

Lauer Edith Laudációja a Truman-Reagan Szabadságérem átadásakor

1989 valóban a csodák éve volt! Két évtized múltán is hihetetlennek tűnnek azok az események, amelyek – Ronald Reagan elnöksége alatt – megsemmisítő csapást mértek a „gonosz birodalmára”. Ma, Nagy Imre, Maléter Pál és az 1956-os Magyar Forradalom más mártír-vezetőinek méltóságteljes és katartikus hatású budapesti újratemetésének 20. évfordulóján, kegyelettel és tisztelettel emlékezünk reájuk, és a többi hősre, kiknek szenvedése és áldozata elvezetett a Szovjetunió összeomlásához.

Szintén húsz évvel ezelőtt, 1989-ben szerzett tudomást a világ Tőkés László fiatal, romániai magyar református lelkipásztor kivételes bátorságáról. Az erdélyi falvak tervszerű lerombolása, valamint a 2,5 milliós romániai magyar kisebbség folyamatos elnyomása elleni fellépése miatt kivívta a Ceauşescu-rezsim haragját, és ez drámai összecsapást eredményezett: amikor a rettegett román Securitate el akarta távolítani a lelkészt a Temesvári Református Egyházközségből, gyülekezeti tagok, szomszédok, barátok és idegenek – magyarok és románok együttesen – élőlánccal vették körbe a templomot, hogy megvédjék őt és családját. Ez a szembeszegülés lobbantotta lángra az 1989 decemberi Román Forradalmat.

2009. június 16. kedd

Tőkés László beszéde: Harc „a Gonosz Birodalma” ellen

Még elevenen él bennem annak a júniusi napnak az emléke, amikor két évvel ezelőtt, a Capitolium dombjának oldalában, George W. Bush elnök részvételével a Kommunizmus Áldozatainak Emlékművét felavattuk.

Most, a Tienanmen-téri diáklázadás kegyetlen vérbefojtásának huszadik évfordulóján Thomas Marsh impozáns emlékműve egyszerre emlékeztet bennünket a Demokrácia Istenasszonyának ledöntött pekingi szobrára, valamint − annak ihlető forrásaként − a New York-i Szabadság-szoborra. A Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítvány által felállított Emlékhely méltó módon emlékeztet bennünket a totalitárius kommunista diktatúra vétlen áldozatainak, hőseinek és vértanúinak tízmillióira, az emlékezés révén pedig a Szabadság szimbolikus erejével késztet minket a múlt emberiség ellen elkövetett bűneivel való szembenézésre, valamint a zsarnokság ellen és a rab népek felszabadításáért viselt harc töretlen folytatására.

összesen: 1676 db | 10 db/oldal

első vissza 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010